Doskonale funkcjonujący magazyn musi skupić się na sprawnym przyjmowaniu i wydawaniu towarów, gdyż zależy od tego sprawność łańcucha dostaw. W związku z tym wprowadza się metody, które usprawniają operacje magazynowe, a w szczególności stosowane są w dużych magazynach, gdzie dzienna ilość załadunków i rozładunków jest na wysokim poziomie.

Kompletowanie to operacja magazynowa, która polega na pobieraniu zapasów zgodnie ze specyfikacją asortymentową i ilościową, ze stosów lub urządzeń do składowania. Celem tej operacji jest utworzenie zbioru zapasów i może to się odbywać w miejscu lub poza miejscem składowania. Przy kompletowaniu stosuje się trzy najbardziej znane i zarazem podstawowe techniki związane z kolejnością wydań towarów z magazynu. Ich zadaniem jest ograniczenie ryzyka związanego z niepotrzebnym przetrzymywaniem wyrobów.

Pierwszą metodą jest LIFO (Last In First Out), czyli ostanie przyszło pierwsze wyszło. Jedna z najrzadziej stosowanych technik charakteryzująca się tym, że jednostki ładunkowe tego samego towaru, które dotarły na magazyn najpóźniej wydawane są w pierwszej kolejności. Stosuje się ją głównie w przypadku towarów, które nie tracą na wartości w długich okresach składowania.

Kolejną metodą jest FIFO (First In First Out), czyli pierwsze przyszło pierwsze wyszło. Najbardziej rozpowszechniona technika określająca, że jednostki ładunkowe tego samego towaru, które dotarły na magazyn najwcześniej wydawane są w pierwszej kolejności. Pozytywnym skutkiem stosowania powyższej metody i jest z pewnością zminimalizowanie ryzyka związanego z niepotrzebnym przetrzymywaniu towarów na magazynie.

Trzecią metodą jest FEFO (First Expired First Out), czyli pierwsze traci ważność pierwsze wyszło. Technika ta ma zastosowanie dla towarów z określoną datą ważności, co sprawia że jednostki ładunkowe mające najkrótszy termin przydatności wydawane są jako pierwsze. Powyższa zasada stosowana jest głównie przez przedsiębiorstwa w branży spożywczej i zapobiega przeterminowaniu produktów oraz związanymi z tym stratami.

Dobór odpowiedniej metody musi uwzględniać specyfikę branży i możliwości oraz infrastrukturę magazynu. Należy mieć na uwadze, że jest to kluczowy aspekt jego funkcjonowania wpływający na sprawność, co przekłada się na wynik finansowy przedsiębiorstwa.